ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Regenerační centrum HARMONIE

regenerační centrum Bystřice pod Hostýnem

Metavital

METAVITAL GmBh

2. Technický popis

Konstrukce a princip provozu

 

Přístroj „Oberon 4O21“ funguje na principu zesílení iniciovaného signálu při rozpadu metastabilních struktur. Magnet momenty molekulárních proudů Bai -center nervových buněk kůry velkého mozku ztrácejí po vlivem zevních elektromagnetických polí svou původní orientaci, což způsobuje deregulaci zádových struktur delokalizovaných elektronů. Takto vznikají labilní metastabilní stavy, jejichž rozpad zde hraje role limitovaných signálů.

Z fyzického hlediska je přístroj systémem elektronických, na vlnových délkách elektromagnetického záření rezonujících oscilátorů, jejichž energie - energie rozpadu z dominantního, se rovná podpůrným sloučeninám strukturální konstrukce vyšetřovaných předmětů.

Přístroj slouží k vytváření nastavených bio-elektronických aktivit neuronů velkého mozku, na pozadí jejich selektivních schopností, které způsobují na základě statistických fluktuací nenápadných signálů jejich zesílení (rezonanční jev). Přístroj „zkoumá“ tyto frekvence, získává obsažené informace, rozuzluje a vykresluje je na PC obrazovce. Pak se na obrazovce objeví virtuální model předmětu vyobrazený určitými barvami.

Porovnání barevných tónů a jejich přiřazení v počítačovém modelu předmětu, stejně jako dynamika jejich časových změn, umožňuje zhodnocení poruch materiálních struktur a umožňuje stabilitu těchto struktur předpovědět v čase.

V tomto návodu obdržíte všechny údaje a informace sloužící výhradně pro informační důvody a mohou být bez předchozího projednání pozměněny. Nepředstavují povinnost firmy Metavital GmbH. Firma Metavital nepřebírá pro eventuální chyby nebo nepřesnosti žádné záruky. V příkladech uváděná jména a jiné údaje jsou smyšlená. Bez výhradního písemného povolení firmy Metavital GmbH nesmí být žádní část tohoto manuálu využito pro jiné záměry množeny, přenášena. Příloha uložených údajů v databance nesmí být ukládán nebo překládána do jiného jazyka. Název OBERON 4021 a logo jsou zaevidované značky zboží firmy Metavital GmbH. Potvrzení funkce OBERON systému spočívá v diagnóze v oblasti energie – tzv. informační medicíny. Diagnostika pomocí přístroje OBERON není uznána klasickou medicínou. Stejně jako jiné vědecky doposud neuznané metody, jako například akupunktura,. Homeopatie, elektroakunktura, nesmí být proto přístroje používat pro výhradní stanovení diagnózy. Může ale vytvářet hodnotné podklady pro různé nemoci. Toto je mnohostranná možnost určení nemocí již v před a včasném stadiu, dříve než se objeví první klinické symptomy. Holopatie nemůže v žádném případě nahradit terapie klasické medicíny podle vědecky uznaných metod, i když jsou u pacienta žádoucí. Užívání přístroje OBERON System 4021 vyžaduje medicínské znalosti a je proto určen pro zdravotnictví ( lékaři, léčitelé).

OBERON systém 4021 je certifikován pro MGP třídu II A

Předkládaný program je určen výhradně pro provádění ne lineární analýzy

Výrobce : Metavital GmbH, Tagstedter Landstrasse 140, 22415 HAMBURG

Hamburg: 24. 7. 2006

NLS diagnostika

NLS diagnostika spočívá pouze na poznání, že ne-látkové regulace jsou řízeny elektromagnetickým vlnami, a toto řízení existuje v každém organismu vedle látkových/nervových regulačních mechanizmů. Měřitelná změna celkového magnetického pole je současně funkcí řady diskrétních, ekvidistantních dipólů ve zkoumané oblasti. NLS diagnostika na rozdíl od klasických diagnostických metod nevyšetřuje jednotlivé orgány, ale funkční stav systému. Tento holistický způsob má původ v TCM (tradiční čínské medicíně) vědecké páce o TCM existují dnes v etnické šíři.

Teprve moderní technologie převážně z oblasti zpracování informaci umožnily, kvantifikovat fenomelogie TCM. Z toho se pak vyvinuly různé metody, které se dnes využívají : měření elektrického odporu kůže (Popp), EEG – chronospektrogram, měření meridiánových systémů, EG – HRV, Gas Discharge visualisation a NLS (ne lineární systém.

Přednosti a šance NLS diagnostiky

NLS metoda je jednoduchá, v porovnáním s jinými velmi rychlá a velmi příjemná pro pacienty. Shoda výsledků s jinými metodami (ultrazvuk, CT, MRI) je 80%. Současně dostupné NLS diagnostické přístroje jsou pro obsluhu velmi jednoduché. V základním uváděcím kurzu jsou zprostředkovány podklady metodik a použití včetně praktických příkladů. Intuitivní grafické znázornění měřících výsledků je možno velmi jednoduše interpretovat. NLS diagnostické přístroje jsou proto přístupní širokému okruhu terapie jako příbuzné metody s podobnou specifikací.

Další předmostí je relativně nepatrná velikost hardware, který umožňuje mobilní použití. Současné projekty a výzkumu a vývoji předpokládají, že v budoucnosti ještě budou minimalizovány tak, že pacient sám si bude moct svůj zdravotní stav hlídat permanentním monitoringem.

Během NLS diagnostiky je pacient jen zcela nepatrně zatížen. Nepatrné emise záření 20 uT je porovnatelné s provozem mobilního telefonu. Navzdory těmto nepatrným hodnotám mohou být vyšetřeny všechny oblasti lidského těla.

 Doba vyšetření je závislá na detailní hloubce. Běžně jsou pomocí „Quick –scan“ vyšetřeny nejdůležitější orgány a struktury v těle. Toto vyšetření trvá cca 45 minut. Podle výsledku mohou pak orgány s klinickým nálezy přesněji vyšetřeny. NLS diagnostika používá v porovnání a běžnými metodami nižní dobu vyšetření. Současné metody jako mamografie endoskopie apod. jsou nákladnější a z hlediska pacientů nepříjemnější. Proto by NLS diagnostika byla lepší šancí i pro zlepšení ekonomické efektivnosti v našem medicínském systému.

Systém OBERON – 4021 je koncipován pro ne-lineární analýzu telemetrického zpracování dat, a může být využíván k testování a ne-lineární analýze biologických struktur, biologicky aktivních potravin, fyto-preparátů, homeopatických léků, nosod, kosmetických přípravků, léků na přecitlivělost. Systém může být využíván jak lékaři tak léčiteli.

OBERON systém – 4021 funguje na základě principu zesílení regulujícího signálu při rozpadu metastabilních systémů.

Způsob fungování

Software programy Metapathie GR profesional a Metapathie GR practical mohou společně pracovat s přístrojem OBERON systém – 4021 a mohou být použity v následujících modifikacích. Jako systém pro telemetrické zpracování údajů pro ne-lineární analýzu pracuje na PC pohánění systémem Windows XP a je určen pro vyšetření reakcí biologického objektu a různé druhy informačního působení. OBERON systém umožňuje, měřící proces sjednotit s procesem účinku a provádí následující operace:

 1. OBERON systém – 4021 měří entropický potenciál J (0), které zrcadlí změnu stupně nepořádku v biosystému, ve vztahu k počáteční hodnotě.
 2. Mění přerušené signály entropického potenciálu J (0) s daným, frekvenčním intervalem do histogramu ( řada číselných hodnot scanovaných frekvencí s probíhajícími čísly 1,8 – 823 Hz)
 3. Přenáší běžící W – hodnoty ( N = výchozí signál / S= vstupní signál) v PC a ukáže diagram na obrazovce (N) současně s účinkem na vyšetřovanou osobu (S).
 4. Ukládá W – hodnoty, aby bylo možno prohlédnout histogram po ukončení měření.

Systém je předurčen a vybaven pro záznam psychofyzických měření v biologickém systému:

 1. Funkční stav organismu pomocí analýzy – kvalitativní vyhodnocení
 2. Kontrola účinku a výsledku různých metod
 3. Analýza dynamiky časové změny funkčního stavu
 4. Identifikace doby vzniku ložiska funkční poruchy
 5. Vyhodnocení charakteru změny za pomoci expertního systému
 6. Vyhodnocení hlavního parametru homeostázy biosystému
 7. Odečtení informací konkrétního momentálního stavu biologického objektu,
 8. Bezkontaktně možno odečíst z digitálního trigersenzoru.

Systémové požadavky na PC:

 1. Pohonný systém – Windows XP
 2. Procesor – Pentium III a vyšší ( > 1 GHz), hlavní paměť nejméně 256 MB
 3. Videokarta SVGA Hi Color 1024 x 768 8 MB
 4. Barevná tiskárna
 5. Nejméně 1 GB volná kapacita na pevném disku
 6. USD port
 7. CD – ROM - reproduktory

Obsah zásilky (dodávky):

 • Přístroj OBERON
 • Osobní computer
 • Síťová přípojka
 • USB kabel
 • Resonanční komora
 • Magnetické induktory a triggersenzorem ( GR – blok) a balení software na CD –ROM a DVD specifické pro přístroj.

Patenty

Medicínsko – biologické, fyzisko – technické a dodakticko-praktická vyšetření kolektivu autorů: V.I.Nesterov, A.J. Akimov, J.W. Nosov, D.W.Košelenko; Patent RF 200161075, priorita od 16.2.2001; Patent USA N 6.549.805.B1 od 15.4.2003

Všeobecné použití OBERON SYSTÉM – 4021

SYSTÉM zajišťuje provedení vyšetřovacích procedur odpovídající v programech zanesených algoritmů. Trvanlivost přístroje je zaručena na cca 10 let. Jeho konstrukce zajišťuje bezpečnost vyšetřovaných osob a obslužného personálu. Přerušení vyšetřovacího procesu neovlivňuje žádné škodlivé vedlejší účinky. Měření zatížení zářením obnáší 20 uT, leží tedy v oblasti směrné hodnoty 100 uT.

SYSTÉM je koncipován pro vyšetření jedné osoby v určitém časovém rozsahu. Doba trvání se pohybuje mezi 10 minutami až 3 hodinami., pak je nutná přestávka v trvání cca 30 min. Výsledky vyšetření se promítnou na obrazovku, mohou být ukládány na pevný disk jednotlivě a přenášeny na jakýkoliv nosič. Běžící informace jsou promítnuty na obrazovce. Výsledky vyšetření mohou být vytištěny na barevné tiskárně. Doporučení mohou být vytištěna odděleně.

Speciální znaky

Informační signál je přijat senzorem a pomocí rezonance zesílen. Zesilující koeficient diferenciálního zesilovače má signální stoupání od 60 Hz. Frekvenční rozsah zpracování informačních intervalů obnáší 4 – 600 kHz.

Charakteristika zásobujícího proudu

OBERON SYSTÉM 4021 je poháněn střídavým proudem při frekvenci 50 + - 1 Hz o daném napětí 110 – 220 V, při výkyvech sítě + - 10 % v síti. Přístroj má výkon 6 W. Oberou systém smí být provozován pouze se síťovou částí EGSTON P2EFMW3.

Provozní hodiny

Oberou systém je po 10 vteřinách po jeho zapnutí provozu schopen. Vypnutí trvá 1 vteřinu. Oberou systém může pracovat 18 hodin a pak vyžaduje půl hodinovou přestávku.

Charakteristika řídící jednotky

Řídící jednotka je tvořena z mikroprocesoru a schématu širokopásmové impulsové modulace. Spolupůsobení computeru, SYSTEMU a periferních přístrojů je řízeno mikroprocesorem firmware. Proces diagnostiky je řízen pomocí zadání – tastatury a PC myši.

Software / Firmware

Interní firmware je určena pro příjem řídící informace z aplikace Metakarpathia GR, osobního PC, standardní interface USB a jejím přeměnám v řídící signály Interní firmware kromě toho zachycuje informace z periferních přístrojů a řídí je k hlavnímu programu Metakarpathia GR pomocí standardní interface dále. Interní firmware je uložena na vnitřní Flash – paměti mikroprocesoru a je tvořena ze:

 • Programu příjmu řídící informace
 • Programu analýzy řídící informace
 • Subprogramu analýzy řídící informace
 • Subprogramu přepnutí časového relé
 • Subprogramu příjmu informací z frekvenčního vzorce

Aplikace Metakarpathia GR je vyvinuta s programovým jazykem Delphi -7. Údaje používané v programu během provozu jsou ukládány do Interbase tablek a binárních databank. Program je zabezpečen proti nepovolenému kopírování. Pracuje pouze při připojení v odpovídajícímu OBERON systemu – 4021 – jen tak může být instalován a startován.

Podmínky při obsluze

K transportu mohou být použity všechny dopravní prostředky, kromě nevytápěných úložišť v letadlech. Přístroj je odolný proti mechanickým a klimatických vlivům.

Obslužný personál

Předpoklady pro uživatele: OBERON SYSTÉM 4021 smí být užíván pouze personálem s odpovídající kvalifikací ( nutný certifikát o kvalifikaci)

Opravy

Opravy mohou provádět pouze odborníci firmy Oberon z Německa. Tento systém nepředstavuje žádné nebezpečí pro vyšetřované osoby ani personál, při práci ani v případě poruchy. Elektrické přípojky tohoto přístroje odpovídají CE normám

Elektromagnetická kompatibilita

Prostředí ve kterém pracuje OBERON systém, se zapnutým GR blokem, odpovídá frekvenčními emisemi daným CE normám. Dále odpovídá požadavkům CE norem svou bezporuchovostí. Základní přístroj a jeho součástky nedosahují při provozu vyšší teploty. Korigované prostředí síly hluku systému, měřeného ve vzdálenosti 1 m není vyšší než 5 dBA.

 

Přístroje pro regulaci
a diagnostiku
živého organismu

Biofyzická
regulační technika
budoucnosti

zastoupení pro Českou
a Slovenskou republiku
Regenerační centrum
HARMONIE
Bystřice pod Hostýnem

Harmonie Oberon L.I.F.E. Biregs